خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

افزایش قیمت زعفران تا ۲ برابر

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی: قیمت زعفران ت
ا چندروز آینده دو برابر خواهد شد.

0 نظرات: