خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

بازداشت یک روزنامە نگار پس از دیپورت از ترکیە

بازداشت یک روزنامە نگار پس از دیپورت از ترکیە

روزنامەنگار لرستانی پس از دیپورت از ترکیە توسط نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شد
نصر اللە لشنی، یکی از روزنامەنگاران و زندانیان سیاسی پیشین از سوی حکومت ترکیە بە ایران دیپورت شدە توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.
برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نصراللە لشنی، روزنامەنگار اهل لرستان کە چند ماهی را در اقلیم کردستان بە سر بردە و راهی ترکیە شدە بود، توسط نیروهای امنیتی ترکیە بازداشت و بە ایران استرداد شدە است.
این روزنامەنگار و زندانی سیاسی سابق، پس از آنکە روز شنبە ١٧ خرداد (٦ ژوئن) بە شهر خوی در استان آذربایجان غربی استرداد شدە توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە و روز دوشنبە طی یک تماس تلفنی بازداشتش را بە خانوادەاش اعلام کردە است.
تا زمان تنظیم این خبر محل نگهداری این روزنامەنگار نامعلوم می باشد.
نصراللە لشنی سال ٩٢ و در آستانە انتخابات ریاست جمهوری بازداست و سال ٩٣ از سوی شعبە ١٥ دادگاه انقلاب تهران بە ریاست قاضی ”ابوالقاسم صلواتی“ بە اتهام اجماع و تبانی علیە امنیت کشور و تبلیغ علیە نظام بە شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شدە بود.
این روزنامەنگار در تاریخ چهارم خرداد ١٣٩٥ پس از احضار بە واحد دایرە احکام دادسرای امنیتی مستقر در زندان اوین بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بە زندان اوین منتقل شد.
نصراللە لشنی پاییز سال گذشتە پس از آنکە بە مرخصی اعزام شد بە اقلیم کردستان رفتە و ماه حدودا دو هفتە پیش از آنجا بە ترکیە رفتە بود.

0 نظرات: