خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

فقر را مگر می شود ضدعفونی کرد...!؟

چه چیزی را ضد عفونی می کنند!؟
#فقر را مگر می شود ضدعفونی کرد...!؟

▫️چه چیزی را می سنجند؟
 درجه فقر را مگر می شود با دماسنج سنجید!؟

▫️ضد عفونی کردن خانه های کارگران زحمتکش کوره پزخانه های حاشیه جنوب تهران

0 نظرات: