خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

موهای پرستار ۳۹ ساله پس از ۵۶ روز کار پر استرس در ووهان همه سفید شد،

موهای پرستار ۳۹ ساله پس از ۵۶ روز کار پر استرس در ووهان  همه سفید شد،

کادر درمانی در همه جا قهرمانان این رو

زها هستند.

0 نظرات: