خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

آلمان هم چین را در شیوع کرونا مقصر دانست.خسارت ١٣٠ میلیارد پوندی .

پس از بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده، آلمان هم چین را در شیوع کرونا مقصر دانسته و حتی یک صورتحساب١٣٠  میلیارد پوندی برای خسارت های ناشی از این همه گیری ص
ادر كرده است. این کار خشم چین را برانگیخته است.

0 نظرات: