خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

کارگران ساختمانی پول خرید نان ندارند.

کارگران در حال حاضر «در بدترین شرایط معیشتی به سرمی‌برند و پول خرید نان ندارند.»


▫️اوضاع کارگران در بحران کرونا «اسفبار» است و «شایسته نیست با فقر و نداری دست و پنجه نرم کنند.»

▫️  افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در شرایط تورم ۴۱ درصدی
کارگران ساختمانی بیش از دو ماه است که خانه نشین هستند و در فقر وحشتناکی به سر می‌برند.»

▫️هیچ کارفرمایی حاضر نیست به دلیل کرونا، کارگران ساختمانی را از بیم آن که ممکن است ناقل ویروس باشند، به کارگیرد.»

0 نظرات: