خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

این صدای مردم در دی ماه ۹۸

این اعتراضات را باید هر روز
ادامه داد تا بتوان حق خود را از ظالمان گرفت. هر روز مرگ،کشتار،قتل،زندان،فقر و فلاکت و بدبختی. چهل سال روزگار این مردم را رژیم نکبت اسلامی سیاه کرده است. اکنون وقت انتقام است.هیچ جنگ و انقلابی نمیتوانست در کمتر از دو ماه بیش از دوهزار کشته بگیرد از مردم.....  ??www.shahramyazdani.com, 

0 نظرات: