خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

شیوه تعجب برانگیز درس خواندن در هند! + عکس

یک دانشجوی دانشگاه مَدرس در هند در حال درس خواندن امتحانش، برای اینکه خوابش نبرد موهایش را با میخ به
دیوار کوبیده! ۱۹۰۵

0 نظرات: