خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

حجاب مردان!...

رئیس بسیج زنان کشور با بیان اینکه حجاب مختص به زنان نیست و مردان نیز ملزم به رعایت آن هستند، گفت: به همین منظور یکی از رویکردهای مهم در برنامه های امسال، حضور مردان در رویدادهای مرتبط با این هفته است. چرا که استفاده از حجاب برای مردان نیز یک
مطالبه عمومی است. ..

0 نظرات: