خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

این ثروت بیکران, حق مسلم .......

این ثروت بیکران, حق مسلم کودکان سیستان و بلوچستان, کردستان, آذربایجان, خراسان غیر رضوی و............., و به و
یژه فرزندان این مرز و بوم است

0 نظرات: