خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

12 جنگنده F22 آمریکا وارد خلیج فارس شدند..

خبرگزاری فاکس نیوز خبر از استقرار 12 جنگنده اف 22 راپتور آمریکا در خلیج فارس داد.

0 نظرات: