خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

دستگیری مدیرعامل فراری بانک سرمایه در اسپانیا

حیدرآبادی مدیرعامل اسبق بانک سرمایه توسط اینترپل در هفته گذشته بازداشت شد.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه
قاضی مسعودی مقام ؛ رئیس شعبه ر

سیدگی کننده به مفاسد مالی بانک سرمایه از بازداشت حیدرآبادی ؛ مدیرعامل اسبق این بانک طی هفته گذشته توسط اینترپل خبر داد.


بنابراین گزارش بخشایش، کاظمی و توسلی، مدیرعامل و از اعضای هیئت مدیریه بانک سرمایه پیش از این در دادگاه محکوم شده اند.

پرونده خانی؛ مدیرعامل بانک سرمایه نیز در دادگاه در جریان رسیدگی است و حیدرآبادی سومین مدیرعامل بانک سرمایه است که دستگیر می شود.

0 نظرات: