خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

13 سال نخست وزیری هویدا قیمت دلار ثابت 7 تومان....

در 13 سال نخست وزیری هویدا قیمت دلار ثابت و 7 تومان ماند اما با انقلاب 57 او فرار نکرد و به جرم خیانت به ایران اعدام شد . و امروز دلار 15 هزار تومانی مفت کسانی که کدو را ندیده
و در حسرت کاف دگری سوختند!

0 نظرات: