خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

یک جام شراب متعلق به دوره ساسانیان ..

یک جام شراب متعلق به دورهٔ ساسانیان، یافته‌شده در مازندران. این جام هم‌کنون در موزه بریتانیا نگه‌داری می‌شود. هنر در زمان ساسانی به شدت توسعه یافت و یکی از بزرگترین آثار هنری در ایران در ا
ین دوران به جا مانده‌است.

0 نظرات: