خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

گزارش سالانه از شاخص دموکراسی در جهان؛ ایران

واحد اطلاعاتی اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت دموکراسی در جهان، ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را در رتبه ۱۵۰ و در میان کشورهایی با حاکمیت استبدادی قرار داد.

این گزارش که بر اساس پنج مؤلفه: روند انتخاباتی و تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی، عملکرد میزان مشارکت سیاسی در دولت، و فرهنگ سیاسی بنا شده است، کشورهای جهان را به چهار نوع حکومت طبقه‌بندی کرده است که شامل دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص، رژیم‌ ترکیبی، و رژیم‌ استبدادی است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با حاکمیت استبدادی حتی در منطقه خاورمیانه نیز دارای یکی از بدترین رتبه‌های شاخص دموکراسی است.

0 نظرات: