خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

«دو میلیون نفر» به علت کمبود آب مجبور به ترک استان البرز می‌شوند

حمید منصوری مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای البرز پیش‌بینی کرد تا ۵ سال آینده به خاطر کمبود آب تا ۲ میلیون نفر مجبور به مهاجرت از استان البرز می‌شوند.
حمید منصوری به خبرگزاری ایسنا گفت ۸۵ درصد آب استان الب
رز از منابع زیرزمینی تامین می‌شود و اگر روند برداشت از ۱۷ هزار چاه به همین ترتیب ادامه یابد تا پنج سال آینده به کوچ گسترده جمعیت از این استان می‌انجامد.
به گفته وی در استان البرز نیز به علت برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، همانند استان‌های کرمان، فارس، اصفهان و تهران، زمین دچار فرونشست شده که به «به هیچ وجه علامت خوبی نیست.»
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به رشد ۳ درصدی جمعیت در استان البرز گفت منابع آبی استان قادر به تامین نیازهای مردم نخواهد بود.

0 نظرات: