خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

آمریکا از عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی با ایران خارج شد..

آمریکا از عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی با ایران که سال 1955 بین دو ک
شور امضا شده بود، خارج شد.

0 نظرات: