خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

مهمترین عناوین خبری روزنامه های امروز ایران،..


1836141_288.jpg
1836142_640.jpg
1836143_120.jpg
1836144_235.jpg
1836145_465.jpg
1836146_655.jpg
1836147_218.jpg
1836150_609.jpg1836152_929.jpg
1836153_511.jpg
1836155_927.jpg
1836156_383.jpg
1836157_349.jpg
1836158_183.jpg
1836159_179.jpg

0 نظرات: