خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

سرنگونی حکومت؛ از خیال تا واقعیت

سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی تا چه حد عملی است؟
شماری از مخالفان حکومت از می‌گویند تنها راه برای بهبود شرایط ایران، تغییر حکومت است؛ در مقابل، عد
ه‌ای دیگر از منتقدان می‌گویند براندازی ممکن نیست و باید به اصلاح فکر کرد.
در روزهای اخیر، اعلام موجودیت گروهی با نام فَرَشگَرد که خواهان تغییر رژیم در ایران است، دوباره به این بحث در شبکه‌های اجتماعی دامن زده است.
آیا براندازی ممکن است به واقعیت بپیوندد؟ چگونه؟ در چه شرایطی؟ و نتیجه آن چه می‌تواند باشد؟ در صورت تحقق تغییر رژیم، چه جایگزینی می‌توان برای حکومت فعلی متصور شد؟

0 نظرات: